Aktualności

Przetargi Ogłoszenie Zapytania ofertowe

Przetargi

Przetargi

Przetarg nieograniczony z dnia 15 grudnia na dosatrczenie sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym

ogloszenie_o_przetargu_nieograniczonym_sprzet_multimedialny_AMC.pdf

SIWZ_sprzet_multimedialny2AMC.pdf

zalaczniki_do_SIWZ_AMC_sprzet(2).pdf

zmiana_tresci_ogloszenia_o_przetargu_nieograniczonym.pdf

zmiana_tresci_SIWZ.pdf

ogloszenie_o_wynikach_przetargu_(1).docx


Przetarg nieograniczony z dnia 10 grudnia 2014r. na "Przeprowadzenie dodatkowych zajęc z języka angielskiego dla uczniów Gimnazjum z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym."

SIWZ_zajecia_jezykowe_GZK.pdf

ogloszenie_o_przetargu_nieograniczonym_(zajecia_jezykowe_GZK).docx

ogloszenie_o_wynikach_przetargu_zajecia_jezykowe_GZK.docx


 

Przetarg nieograniczony z dnia 2 grudnia 2014r. na dostarczenie sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym

ogloszenie_o_przetargu_nieograniczonym_sprzet_AMC.pdf

SIWZsprzetAMC.pdf

Zalaczniki_do_SIWZsprzetAMC.pdf

wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia"

wyjasnienia_SIWZ.docx

uniewaznienie_postepowania.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony z dnia 12 listopada 2014r. na "Przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym".

 

zmiana_tresci_ogloszenia_o_przetargu_nieograniczonym_(1).docx

zmiana_tresci_SIWZ_(1).docx

ogloszenie_o_przetargu_nieograniczonym_na_zajecia_jezykowe.docx

SIWZ_zajecia_jezykowe.pdf

ogloszenie_o_wynikach_przetargu_na_zajecia_jezykowe.pdf

 


Przetarg na przeprowadzenie  dodatkowych zajęć z języka angielskiego
-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ__szkola.doc
Ogloszenie_o_przetargu.docx

Sprostowanie

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym oraz punktem VII.1 i VII.2  specyfikacji termin składania i otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 13 marca 2014r., tymczasem w punkcie VI.11 zamawiający omyłkowo wskazał jako dzień otwarcia ofert dzień 12 marca 2014r.. W związku z powyższym zaistniała konieczność sprostowania punktu VI.11

Pełne brzmienie punktu VI.11 po sprostowaniu

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym z siedzibą 95-041 Gałków  ul. Dzieci Polskich 14 i opatrzona napisem: "Oferta na przeprowadzenie dodatkowych zajęć językowych dla uczniów oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimanzjum z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym" oraz "Nie otwierać przed dniem 13 marca 2014r. do godz. 10".

SIWZ_obiady__2013.docx

SIWZ_obiady__2012.doc

SIWZ_obiady__2010-2nowe.docx

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym
    ul. Dzieci Polskich 14
    95-041 Gałków Duży
  • (44) 7145843 lub 512446650 - sekretariat
    512446651 - księgowość

Galeria zdjęć