Aktualności

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie ?

 

Szkoła Promująca Zdrowie jest miejscem, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

 

 

 

 

Logo obowiązujące od 2018r.                                                                                                                                                Logo obowiązujące do 2018r.

 

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

 

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

 • uczniowie
 • nauczyciele
 • rodzice
 • pracownicy szkoły
   

 

Nasza szkoła od wielu lat podejmuje zadania, mające na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia. Działania te dają nam podstawę do włączenia się w realizację europejskiego programu „Szkoły Promującej Zdrowie”. W grudniu 2012 r., Zespół Szkół w Gałkowie Dużym zgłosił chęć przystąpienia do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Po rocznym okresie przygotowawczym oraz odbyciu przez koordynatora koniecznych szkoleń i złożeniu raportu, szkoła otrzymała z rąk p. Joanny Grzesiak akces poświadczający jej członkostwo. Przez kolejne lata stażu szkoła realizowała  zadania dotyczące profilaktyki prozdrowotnej i dotyczyły one:

 

Zagadnień związanych ze zdrowym odżywianiem

 • Wzbogacenie asortymentu sklepiku szkolnego w zdrową żywność:
 • Promowanie zdrowego odżywiania
 • Walka z otyłością i nadwagą
 • Uświadamianie negatywnego wpływu używek na zdrowie człowieka

 

Zagadnienia związane ze zdrowiem fizycznym

 • Zwiększenie aktywnego udziału uczniów w pozaszkolnych zajęciach sportowych
 • Udział w zawodach szkolnych i pozaszkolnych
 • Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu z rodziną
 • Organizowanie ferii zimowych i wycieczek szkolnych
 • Zwiększenie bezpieczeństwa w drodze do szkoły, na terenie szkoły, podczas zabaw
 • Niwelowanie wad postawy na skutek noszenia ciężkich tornistrów i toreb
 • Pomoc dzieciom z niepełnosprawnością fizyczną
 • Przeciwdziałanie pisaniu zwolnień  z wychowania fizycznego przez  rodziców na prośbę dziecka
 • Poprawa higieny osobistej uczniów
 • Dopasowanie wielkości stolików i krzesełek do wzrostu dzieci

 

Zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym

 • Zmniejszenie  natężenia hałasu na przerwach
 • Poprawa stosunków koleżeńskich panujących w klasach
 • Wcielenie w życie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu
 • Zmniejszenie agresji i przemocy w szkole
 • Kształtowanie i respektowanie ustalonych norm społecznych
 • Kształtowanie kultury osobistej ze szczególnym uwzględnieniem mówienia „Dzień dobry” osobom starszym, „ Przepraszam”, „ Dziękuję”

 

Zagadnienia związane z  bezpieczeństwem i pierwszą pomocą

 • Nauka udzielania pierwszej pomocy na lekcjach  przyrody
 • Spotkania z pielęgniarką, policją,  strażą pożarną

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym
  ul. Dzieci Polskich 14
  95-041 Gałków Duży
 • (44) 7145843 lub 512446650 - sekretariat
  512446651 - księgowość

Galeria zdjęć