Aktualności

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie ?

 

Szkoła Promująca Zdrowie jest miejscem, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

 

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

 

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

 • uczniowie
 • nauczyciele
 • rodzice
 • pracownicy szkoły
   

 

Nasza szkoła od wielu lat podejmuje zadania, mające na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia. Działania te dają nam podstawę do włączenia się w realizację europejskiego programu „Szkoły Promującej Zdrowie”. W grudniu 2012 r., Zespół Szkół w Gałkowie Dużym zgłosił chęć przystąpienia do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Po rocznym okresie przygotowawczym oraz odbyciu przez koordynatora koniecznych szkoleń i złożeniu raportu, szkoła otrzymała z rąk p. Joanny Grzesiak akces poświadczający jej członkostwo. Przez kolejne lata stażu szkoła realizowała  zadania dotyczące profilaktyki prozdrowotnej i dotyczyły one:

 

Zagadnień związanych ze zdrowym odżywianiem

 • Wzbogacenie asortymentu sklepiku szkolnego w zdrową żywność:
 • Promowanie zdrowego odżywiania
 • Walka z otyłością i nadwagą
 • Uświadamianie negatywnego wpływu używek na zdrowie człowieka

 

Zagadnienia związane ze zdrowiem fizycznym

 • Zwiększenie aktywnego udziału uczniów w pozaszkolnych zajęciach sportowych
 • Udział w zawodach szkolnych i pozaszkolnych
 • Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu z rodziną
 • Organizowanie ferii zimowych i wycieczek szkolnych
 • Zwiększenie bezpieczeństwa w drodze do szkoły, na terenie szkoły, podczas zabaw
 • Niwelowanie wad postawy na skutek noszenia ciężkich tornistrów i toreb
 • Pomoc dzieciom z niepełnosprawnością fizyczną
 • Przeciwdziałanie pisaniu zwolnień  z wychowania fizycznego przez  rodziców na prośbę dziecka
 • Poprawa higieny osobistej uczniów
 • Dopasowanie wielkości stolików i krzesełek do wzrostu dzieci

 

Zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym

 • Zmniejszenie  natężenia hałasu na przerwach
 • Poprawa stosunków koleżeńskich panujących w klasach
 • Wcielenie w życie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu
 • Zmniejszenie agresji i przemocy w szkole
 • Kształtowanie i respektowanie ustalonych norm społecznych
 • Kształtowanie kultury osobistej ze szczególnym uwzględnieniem mówienia „Dzień dobry” osobom starszym, „ Przepraszam”, „ Dziękuję”

 

Zagadnienia związane z  bezpieczeństwem i pierwszą pomocą

 • Nauka udzielania pierwszej pomocy na lekcjach  przyrody
 • Spotkania z pielęgniarką, policją,  strażą pożarną

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym
  ul. Dzieci Polskich 14
  95-041 Gałków Duży
 • (44) 7145843 lub
  512446650

Galeria zdjęć