Aktualności

SZKOŁA PODSTAWOWA W GAŁKOWIE DUŻYM Samorząd szkolny Szkoła z prawami dziecka

O szkole

Samorząd szkolny

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

W Gałkowie Dużym

Regulamin został opracowany na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329, z późniejszymi zmianami).


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Samorząd Szkolny stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Władzami Samorządu Szkolnego są:

a) na szczeblu klas – samorządy klasowe;

b) na szczeblu szkoły – szkolna rada uczniów.


§2

 1. Do podstawowych uprawnień samorządu uczniowskiego należą:

a) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków  i opinii we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły;

b) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwoju i zaspokajania własnych zainteresowań;

c) prawo do informowania społeczności szkolnej o działalności samorządu ( tablica informacyjna, gazetka, apele porządkowe);

d) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§3

 1. Potrzeby oraz interesy poszczególnych klas reprezentuje samorząd klasowy.
 2. Samorząd klasowy składa się z:
   
       a) przewodniczącego,
       b) zastępcy przewodniczącego,
       c) skarbnika,
       d) łączników z biblioteką.
 3. Kadencja rady uczniowskiej trwa jeden rok.
 4. Przewodniczący rady uczniowskiej koordynuje prace rady i reprezentuje samorząd uczniowski wobec władz szkoły oraz Samorządu Szkolnego.
                                                                          §4
 1. Do zadań podstawowych Samorządu Szkolnego należy:
          a) występowanie do władz szkoły z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wykonania,
          b)gospodarowanie  środkami materialnymi Samorządu,

c) wykonywanie zadań zleconych przez dyrekcję szkoły oraz radę pedagogiczną,

§5

 1. W celu usprawnienia swej działalności Samorząd Szkolny powołuje do wykonywania określonych zadań następujące sekcje:
           a) organizacyjną,
           b) porządkową,
           c) kulturalną,
           d) charytatywną.
 2. Na czele wszystkich sekcji stoją liderzy  powołani na pierwszym zebraniu rady uczniowskiej.
 3. Członkowie poszczególnych sekcji mogą być na wniosek lidera odwołani przez opiekunów Samorządu, jeśli nie wypełniają swych obowiązków.
 4. Prace wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący Samorządu Szkolnego wraz z nauczycielami- opiekunami.
 5. Podczas wykonywania obowiązków członkowie Samorządu obowiązani są nosić identyfikatory zawierające: imię i nazwisko; klasę, do której uczęszcza uczeń; pełnioną funkcję oraz pieczęć szkoły.

§6

 1. Wybory do Samorządu Szkolnego przeprowadza się każdego roku we wrześniu.
 2. Wybory są tajne, bezpośrednie i równe.

§7

 1. Wybory zarządza opiekun Samorządu Szkolnego.
 2. Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły.


§8

 1. Kandydatów na członków szkolnej rady uczniowskiej mogą zgłaszać wszyscy
  uczniowie z klas IV-VI.
 2. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
 3. Uczniowie, którzy chcą kandydować, muszą uzyskać poparcie 2 nauczycieli , co najmniej 10 uczniów, oraz na koniec roku szkolnego 2008/09 uzyskali bardzo dobre lub wzorowe zachowanie.
 4. Kandydaci na członków szkolnej rady uczniowskiej dostarczają do opiekunów Samorządu w formie pisemnej swoją krótką charakterystykę oraz program wyborczy.
 5. Poszczególne programy wyborcze zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń
                                                                       §9
 1. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów.
 2. Głosować można na jednego kandydata.
 3. Wyborca stawia znak X obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
 4. Wyborca wrzuca kartkę do urny w obecności komisji wyborczej.
 5. Komisja wyborcza liczy głosy i ogłasza wynik wyborów.

§10

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->W skład Samorządu Szkolnego wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Spośród ogółu członków Samorządu zostają wybrani: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik, liderzy sekcji, członkowie poszczególnych sekcji.

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->Członka Samorządu Szkolnego można odwołać, jeżeli narusza regulamin lub nie bierze udziału w pracach rady uczniowskiej.

<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->Na miejsce odwołanego członka Samorządu Szkolnego powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

<!--[if !supportLists]-->5.      <!--[endif]-->Członek Samorządu sam może zrezygnować z działalności. O wyborze innej osoby na jego miejsce mówi procedura podana w ust. 4.

§11

 1. Wszystkie decyzje Samorządu Szkolnego podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.
 2. Decyzje podjęte przez Samorząd muszą być zatwierdzone przez Dyrekcję.

§12

Opiekun Samorządu Szkolnego – mgr Jolanta Kruś

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym
  ul. Dzieci Polskich 14
  95-041 Gałków Duży
 • (44) 7145843 lub 512446650 - sekretariat
  512446651 - księgowość

Galeria zdjęć